Έγγραφα ΜΠΚΕ – Ελλάδα

GR
EN

Κεφάλαιο 1

 • Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή (pdf)
 • Παράρτημα 1 - Υποστηρικτικό Υλικό για το Κεφάλαιο 1 (pdf)
 • Παράρτημα 1A - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο (pdf)
 • Παράρτημα 1B - Ομάδα Μελέτης (pdf)

Κεφάλαιο 2

 • Κεφάλαιο 2 - Μη Τεχνική Περίληψη (pdf)

Κεφάλαιο 3

 • Κεφάλαιο 3 - Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του Έργου (pdf)

Κεφάλαιο 4

 • Κεφάλαιο 4 - Στόχος και Σκοπιμότητα Υλοποίησης του Έργου (pdf)

Κεφάλαιο 5

 • Κεφάλαιο 5 - Συμβατότητα του Έργου με Θεσμοθετημένες Χωρικές και Πολεοδομικές Δεσμεύσεις (pdf)

Κεφάλαιο 6

 • Κεφάλαιο 6 - Λεπτομερής Τεχνική Περιγραφή του Έργου (pdf)
 • Παράρτημα 6 - Υποστηρικτικό Υλικό για το Κεφάλαιο 6 (pdf)
 • Παράρτημα 6Α - Ενημερωτικό Γράφημα (pdf)
 • Παράρτημα 6Β - Γενική Διάταξη των Σταθμών Προσαιγιάλωσης (pdf)
 • Παράρτημα 6Γ - Γενική Διάταξη των Σταθμών Βαλβιδοστασίων (pdf)
 • Παράρτημα 6Δ - Γενική Διάταξη των Σταθμών Ξεστροπαγίδας (pdf)
 • Παράρτημα 6Ε - Γενική Διάταξη των Σταθμών Συμπίεσης (pdf)
 • Παράρτημα 6Ζ - Γενική διάταξη του Σταθμού Μέτρησης MS4/PRS4 (pdf)
 • Παράρτημα 6Η - Γενική Διάταξη της Βάσης Λειτουργίας (pdf)
 • Παράρτημα 6Θ - Γενική Διάταξη του Σταθμού Θέρμανσης (pdf)
 • Παράρτημα 6Ι - Τυπικά Τμήματα (κατόψεις, όψεις, τομές) (pdf)
 • Παράρτημα 6Κ - Γενικά Σχέδια για Τεχνικές/ Μεθόδους Διασταυρώσεων (pdf)
 • Παράρτημα 6Λ - Διάγραμμα Ροής Διεργασιών των Κύριων Σταθμών (pdf)
 • Παράρτημα 6Μ - Σχηματικό Διάγραμμα Ροής των Κύριων Σταθμών (pdf)
 • Παράρτημα 6Ν - Σχέδιο Χωματουργικών Εργασιών Προετοιμασίας Χώρου Σταθμών Συμπίεσης (pdf)
 • Παράρτημα 6Ξ - Σχέδιο Χωματουργικών Εργασιών Προετοιμασίας Χώρου Σταθμών Μέτρησης & Μείωσης Πίεσης MS4/PRS4 και Θέρμανσης (pdf)
 • Παράρτημα 6Ο - Διαθέσιμες Πηγές Νερού για Υδραυλικές Δοκιμές (pdf)

Κεφάλαιο 7

 • Κεφάλαιο 7 - Έναλλακτικές Λύσεις (pdf)
 • Παράρτημα 7A - Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων (pdf)

Κεφάλαιο 8

 • Κεφάλαιο 8 - Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος (pdf)
 • Παράρτημα 8 - Υποστηρικτικό Υλικό για το Κεφάλαιο 8 (pdf)
 • Παράρτημα 8A - Μελέτες χαρακτηριστικών εδάφους και υπόγειων υδάτων για μόνιμες εγκαταστάσεις που υπόκεινται στην οδηγία IED (pdf)
 • Παράρτημα 8A.1 - Μελέτη Χαρακτηριστικών Εδάφους και Υπόγειων Υδάτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης στον Αθερινόλακκο (pdf)
 • Παράρτημα 8A.2 - Μελέτη Χαρακτηριστικών Εδάφους και Υπόγειων Υδάτων για τον Σταθμό Συμπίεσης στην Αχαΐα (pdf)
 • Παράρτημα 8B - Ποιότητα αέρα για τις μόνιμες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την Οδηγία IED (pdf)
 • Παράρτημα 8Γ - Τεύχη μελέτης βάσης θορύβου και μοντέλου διάδοσης θορύβου των μονίμων εγκαταστάσεων που υπάγονται στην Οδηγία IED (pdf)
 • Παράρτημα 8Γ.1 - Μελέτη βάσης θορύβου και Μοντέλο διάδοσης θορύβου για τους Σταθμούς Συμπίεσης του Αθερινόλακκου (pdf)
 • Παράρτημα 8Γ.2 - Μελέτη βάσης θορύβου και μοντέλο διάδοσης θορύβου για το Σταθμό Συμπίεσης της Αχαΐας (pdf)
 • Παράρτημα 8Δ - Οικολογική κατάσταση κύριων εσωτερικών υδάτινων σωμάτων (συμπ. αβιοτικών και βιοτικών χαρακτηριστικών) (pdf)
 • Παράρτημα 8E - Πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την Πολιτιστική Κληρονομιά (pdf)
 • Παράρτημα 8Ζ - Μελέτη Βάσης για τη Χλωρίδα (pdf)
 • Παράρτημα 8Η - Μελέτη Βάσης για την Πανίδα (pdf)
 • Παράρτημα 8Θ - Μελέτη Βάσης για την Ορνιθοπανίδα (pdf)
 • Παράρτημα 8I - Αποτελέσματα δειγματοληψίας παράκτιων ιζημάτων (pdf)
 • Παράρτημα 8Κ - Πρόσθετες πληροφορίες για την κοινωνικοοικονομική μελέτη βάσης (pdf)
 • Παράρτημα 8Κ.1 - Πρόσθετα βιβλιογραφικά στοιχεία και δεδομένα για τον Χερσαίο Χωροταξικό Σχεδιασμό και Κοινωνικοοικονομική Μελέτη Βάσης (pdf)
 • Παράρτημα 8Κ.2 - Μελέτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εκτίμηση Επιπτώσεων (pdf)
 • Παράρτημα 8Κ.3 - Διαβούλευση με Ενδιαφερόμενα Μέρη και Συλλογή Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων (pdf)
 • Παράρτημα 8Λ - Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (pdf)
 • Παράρτημα 8Μ - Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τις κλιματικές παραμέτρους (pdf)
 • Παράρτημα 8Ν - Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τα γεωλογικά, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και τους γεωκινδύνους (pdf)
 • Παράρτημα 8Ξ - Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τις ωκεανογραφικές παραμέτρους (pdf)
 • Παράρτημα 8O - 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού – Πρόγραμμα Μέτρων (pdf)
 • Παράρτημα 8Π - Αποτελέσματα δειγματοληψίας παράκτιων υδάτων (pdf)

Κεφάλαιο 9

 • Κεφάλαιο 9 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων (pdf)
 • Παράρτημα 9 - Υποστηρικτικό Υλικό για το Κεφάλαιο 9 (pdf)
 • Παράρτημα 9A - Μοντέλο διασποράς αέριων ρύπων για τις μόνιμες εγκαταστάσεις που υπόκεινται στην οδηγία IED (pdf)
 • Παράρτημα 9A.1 - Μοντέλο διασποράς αέριων ρύπων για τους Σταθμούς Συμπίεσης Αθερινόλακκου (pdf)
 • Παράρτημα 9A.2 - Μοντέλο διασποράς αέριων ρύπων για τον Σταθμό Συμπίεσης Αχαΐας (pdf)
 • Παράρτημα 9B - Πρόσθετα στοιχεία για τις χρήσεις γης και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον για την εκτίμηση επιπτώσεων (pdf)
 • Παράρτημα 9Γ - Υποστηρικτικό υλικό για την υφιστάμενη κατάσταση τοπίου και την εκτίμηση επιπτώσεων (pdf)
 • Παράρτημα 9Δ - Μοντέλο/ υπολογισμοί διασποράς θαλάσσιων ιζημάτων (pdf)
 • Παράρτημα 9E - Δέουσα Αξιολόγηση (pdf)
 • Παράρτημα 9E.1 - Αναφορά Προκαταρκτικού ελέγχου (pdf)
 • Παράρτημα 9E.2 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2110001 (ΕΖΔ) "ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ ΜΥΤΙΚΑ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΠΕΔΙΔΕΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)" (pdf)
 • Παράρτημα 9E.3 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2110004 (ΖΕΠ) «ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛΙΜΝΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΑΣ» (pdf)
 • Παράρτημα 9E.4 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2310001 (ΕΖΔ) «ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΗΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ (pdf)
 • Παράρτημα 9E.5 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2310009 (ΕΖΔ) "ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ" (pdf)
 • Παράρτημα 9E.6 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2310013 (ΖΕΠ) "ΛIΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ" (pdf)
 • Παράρτημα 9E.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2310010 – «ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ» (pdf)
 • Παράρτημα 9E.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2310015 (ΖΕΠ) «ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ (pdf)
 • Παράρτημα 9E.9 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2330002 (ΖΕΠ & SAC) – «ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ» (pdf)
 • Παράρτημα 9E.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή το GR2540001 (ΕΖΔ) «ΟΡΟΣ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΑΚΙΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Κ.Λ.Π. (pdf)
 • Παράρτημα 9E.11 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR4320006 (SAC) "ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΆΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ (pdf)
 • Παράρτημα 9E.12 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2540007 (ΖΕΠ) "ΒΟΥΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ" (pdf)
 • Παράρτημα 9E.13 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2120002 (ΖΕΠ) "ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ" (pdf)
 • Παράρτημα 9E.14 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την περιοχή GR2120006 (ΖΕΠ) «ΕΛΗ ΚΑΛΟΔΙΚΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝH» (pdf)
 • Παράρτημα 9Ζ - Μοντέλο διασποράς αέριων ρύπων κατά τη φάση προετοιμασίας θέσης σε λειτουργία (pdf)
 • Παράρτημα 9Ζ.1 - Μοντέλο διασποράς αέριων ρύπων κατά τη φάση προετοιμασίας θέσης σε λειτουργία στο LF2 (pdf)
 • Παράρτημα 9Ζ.2 - Μοντέλο διασποράς αέριων ρύπων κατά τη φάση προετοιμασίας θέσης σε λειτουργία στο LF5 (pdf)
 • Παράρτημα 9Η - Μοντέλο διάδοσης θορύβου κατά τη φάση προετοιμασίας θέσης σε λειτουργία (pdf)
 • Παράρτημα 9Η.1 - Μοντέλο διάδοσης θορύβου κατά τη φάση προετοιμασίας θέσης σε λειτουργία για το LF2 (pdf)
 • Παράρτημα 9Η.2 - Μοντέλο διάδοσης θορύβου κατά τη φάση προετοιμασίας θέσης σε λειτουργία για το LF5 (pdf)
 • Παράρτημα 9Θ - Μοντέλο υποθαλάσσιας διάδοσης θορύβου κατά τη φάση κατασκευής (pdf)

Κεφάλαιο 10

 • Κεφάλαιο 10 - Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (pdf)

Κεφάλαιο 11

 • Κεφάλαιο 11 - Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διαχείριση (pdf)

Κεφάλαιο 12

 • Κεφάλαιο 12 - Κωδικοποίηση (pdf)

Κεφάλαιο 13

 • Κεφάλαιο 13 - Πρόσθετα Στοιχεία (pdf)

Κεφάλαιο 14

 • Κεφάλαιο 14 - Φωτογραφική Τεκμηρίωση (pdf)

Κεφάλαιο 15

 • Κεφάλαιο 15 - Χάρτες και Σχέδια (pdf)
 • Ενότητα 15.1.1 - Εποπτικός Χάρτης Έργου (pdf)
 • Ενότητα 15.1.2 - Καθορισμός Έργου και Περιοχή Μελέτης (pdf)
 • Ενότητα 15.1.2.1 - Καθορισμός έργου και περιοχή μελέτης (pdf)
 • Ενότητα 15.1.2.2 - Καθορισμός έργου και περιοχή μελέτης (pdf)
 • Ενότητα 15.1.3 - Χάρτης Εναλλακτικών (pdf)
 • Ενότητα 15.1.3.1 - Χάρτης εναλλακτικών οδεύσεων (pdf)
 • Ενότητα 15.1.3.2 - Χάρτης εναλλακτικών σταθμών (pdf)
 • Ενότητα 15.1.4 - Γεωλογικός Χάρτης και Γεωκινδύνων (pdf)
 • Ενότητα 15.1.4.1 - Γεωλογικός χάρτης και γεωκινδύνων (pdf)
 • Ενότητα 15.1.4.2 - Γεωλογικός χάρτης και γεωκινδύνων (pdf)
 • Ενότητα 15.1.5 - Εδαφολογικός Χάρτης και Ύδατα (pdf)
 • Ενότητα 15.1.6 - Χάρτης Χρήσεων Γης και Κοινωνικοοικονομικός (pdf)
 • Ενότητα 15.1.6.1 - Χάρτης χρήσεων γης και κοινωνικοοικονομικός (pdf)
 • Ενότητα 15.1.6.2 - Χάρτης χρήσεων γης και κοινωνικοοικονομικός (pdf)
 • Ενότητα 15.1.7 - Χάρτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (pdf)
 • Ενότητα 15.1.8 - Χάρτης Τοπίου και Μορφολογίας (pdf)
 • Ενότητα 15.1.9 - Χάρτης Προστατευόμενων Περιοχών και Περιβαλλοντικών Ευαισθησιών (pdf)
 • Ενότητα 15.1.9.1 - Χάρτης προστατευόμενων περιοχών και περιβαλλοντικών ευαισθησιών (pdf)
 • Ενότητα 15.1.9.2 - Χάρτης προστατευόμενων περιοχών και περιβαλλοντικών ευαισθησιών (pdf)
 • Ενότητα 15.1.9.3 - Χάρτης προστατευόμενων περιοχών και περιβαλλοντικών ευαισθησιών – Σημεία προσαιγιάλωσης (pdf)
 • Ενότητα 15.1.9.4 - Προστατευόμενες περιοχές και επίσημοι δασικοί χάρτες (pdf)

Chapter 1

 • Chapter 1 - Introduction (pdf)
 • Annex1 - Supporting Materials for Chapter 1 (pdf)
 • Annex1A - Legislative and Regulatory Framework (pdf)
 • Annex1B - Study Team (pdf)

Chapter 2

 • Chapter 2 - Non Technical Summary (pdf)

Chapter 3

 • Chapter 3 - Project Technical Description Overview (pdf)

Chapter 4

 • Chapter 4 - Goals And Objectives Of The Project (pdf)

Chapter 5

 • Chapter 5 - Project's Compliance With Statutory Provisions (pdf)

Chapter 6

 • Chapter 6 - Project Detailed Technical Description (pdf)
 • Annex6 - Supporting Materials for Chapter 6 (pdf)
 • Annex6A - Infographic (pdf)
 • Annex6B - General Layout of Landfall Stations (pdf)
 • Annex6C - General Layout of Block Valve Stations (pdf)
 • Annex6D - General Layout of Scraper Stations (pdf)
 • Annex6E - General Layout of Compressor Stations (pdf)
 • Annex6F - General Layout of Metering & Pressure Reduction station MS4 / PRS4 (pdf)
 • Annex6G - General Layout of Dispatching and O&M Center (pdf)
 • Annex6H - General Layout of Heating Station (pdf)
 • Annex6I - General Sections (plans, cross sections, elevations) (pdf)
 • Annex6J - General Drawings for Crossing Techniques/ Methods (pdf)
 • Annex6K - General Process Flow Diagram of Main Stations (pdf)
 • Annex6L - General Block Flow Diagram of Main Stations (pdf)
 • Annex6M - Site Preparation Works Layout of Compressor Stations (pdf)
 • Annex6N - Site Preparation Works Layout of Metering & Pressure Reduction MS4/PRS4 and Heating Station (pdf)
 • Annex6O - Available Water Sources for Hydrotesting (pdf)

Chapter 7

 • Chapter 7 - Project's Alternatives (pdf)
 • Annex7A - Alternatives Assessment Matrix (pdf)

Chapter 8

 • Chapter 8 - Environmental Baseline Conditions (pdf)
 • Annex8 - Supporting Materials for Chapter 8 (pdf)
 • Annex8A - Soil and groundwater characteristics reports for permanent facilities subject to IED Directive (pdf)
 • Annex8A.1 - Soil and groundwater characteristics report for Atherinolakkos Compressor Stations (pdf)
 • Annex8A.2 - Soil and groundwater characteristics report for Achaia Compressor Station (pdf)
 • Annex8B - Air quality baseline reports for permanent facilities subject to IED Directive (pdf)
 • Annex8C - Noise baseline and propagation model reports for permanent facilities subject to IED Directive (pdf)
 • Annex8C.1 - Baseline Noise Study and Propagation Model for Atherinolakkos Compressor Stations (pdf)
 • Annex8C.2 - Baseline Noise Study and Propagation Mode for Achaia Compressor Station (pdf)
 • Annex8D - Ecological status of main inland water bodies (incl. abiotic and biotic characteristics) (pdf)
 • Annex8E - Additional Data on Cultural Heritage (pdf)
 • Annex8F - Baseline Study on Flora (pdf)
 • Annex8G - Baseline Study on Fauna (pdf)
 • Annex8H - Baseline Study on Avifauna (pdf)
 • Annex8I - Coastal Sediment Sampling Campaign Results (pdf)
 • Annex8J - Additional socioeconomic baseline information (pdf)
 • Annex8J.1 - Additional information and data for Terrestrial Spatial Planning and Socioeconomic baseline. (pdf)
 • Annex8J.2 - Report on Human Rights Baseline and Impact Assessment (pdf)
 • Annex8J.3 - Stakeholder Engagement and Socioeconomic Baseline Data Collection (pdf)
 • Annex8K - Additional information and data for electromagnetic fields (pdf)
 • Annex8L - Additional information and data for climatic parameters (pdf)
 • Annex8M - Additional Data for Geological, Geotechnical and Geohazard characteristics (pdf)
 • Annex8N - Additional information and data for oceanographic parameters (pdf)
 • Annex8O - 1st Update of River Basin Management Plans (pdf)
 • Annex8P - Coastal Water Sampling Campaign Results (pdf)

Chapter 9

 • Chapter 9 - Impacts Assessment (pdf)
 • Annex9 - Supporting Materials for Chapter 9 (pdf)
 • Annex9A - Air dispersion model for permanent facilities subject to IED Directive (pdf)
 • Annex9A.1 - Air dispersion model for Atherinolakkos Compressor Stations (pdf)
 • Annex9A.2 - Air dispersion model for Achaia Compressor Station (pdf)
 • Annex9B - Additional data on Land Uses and Socioeconomic Environment for Impact Assessment (pdf)
 • Annex9C - Supporting material on landscape baseline and impact assessment (pdf)
 • Annex9D - Marine sediment dispersion model/ calculations (pdf)
 • Annex9E - Appropriate Assessments (pdf)
 • Annex9E.1 - Appropriate Assessment Screening Process (pdf)
 • Annex9E.2 - Appropriate Assessment for GR2110001 (SCI) "AMVRAKIKOS GULF, DELTA'S OF LOUROS AND ARACHTHOS (PETRA MYTIKAS, BROADER AREA, ARACHTHOS DOWNSTREAM, FILIPPIADAS PLAINS)" (pdf)
 • Annex9E.3 - Appropriate Assessment for GR2110004 (SPA) "AMVRAKIKOS GULF, LAGOON OF KATAFOURKO AND KORAKONISIA ISLANDS" (pdf)
 • Annex9E.4 - Appropriate Assessment for GR2310001 (SCI) "DELTA OF ACHELOOS, LAGOON OF MESOLOGI (pdf)
 • Annex9E.5 - Appropriate Assessment for GR2310009 (SCI) "TRICHONIDA AND LYSIMACHIA LAKES" (pdf)
 • Annex9E.6 - Appropriate Assessment for GR2310013(SPA) "LIMNI LYSIMACHEIA" (pdf)
 • Annex9E.7 - Appropriate Assessment for GR2310010 – “Mt ARAKINTHOS AND KLISOURA STRAITS” (pdf)
 • Annex9E.8 - Appropriate Assessment for GR2310015 (SPA) "DELTA OF ACHELOOS, LAGOON OF MESOLOGI (pdf)
 • Annex9E.9 - Appropriate Assessment for GR2330002 (SPA & SAC) – “OROPEDIO FOLOIS” (pdf)
 • Annex9E.10 - Appropriate Assessment for GR2540001 (SCI) "MOUNTAINS OF GIDOVOUNI, CHIONOVOUNI, GAIDOUROVOUNI, KORAKIA, KALOGEROVOUNI, KOULOCHERA AND BROADER AREA OF MONEMVASIA, ETC" (pdf)
 • Annex9E.11 - Appropriate Assessment for GR4320006 (SAC) " VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS: DIONYSADES, ELASA KAI CHERSONISOS SIDERO (AKRA MAVRO MOURI – VAI – AKRA PLAKAS) AND THALASSIA ZONI" (pdf)
 • Annex9E.12 - Appropriate Assessment for GR2540007 (SPA) "MOUNTAINS OF EAST LAKONIA" (pdf)
 • Annex9E.13 - Appropriate Assessment for GR2120002 (SPA) "KALODIKI MARSHLAND" (pdf)
 • Annex9E.14 - Appropriate Assessment for GR2120006 (SPA) "MARSHLANDS OF KALODIKI, MARGARITI, KARTERI AND LIMNI PRONTANI" (pdf)
 • Annex9F - Air disperssion model for pre (pdf)
 • Annex9F.1 - Air disperssion model for pre (pdf)
 • Annex9F.2 - Air disperssion model for pre (pdf)
 • Annex9G - Noise propagation model during pre (pdf)
 • Annex9G.1 - Noise propagation model during pre (pdf)
 • Annex9G.2 - Noise propagation model during pre (pdf)
 • Annex9H - Underwater noise propagation model during construction phase (pdf)

Chapter 10

 • Chapter 10 - Mitigation Measures (pdf)

Chapter 11

 • Chapter 11 - Environmental Management And Monitoring (pdf)

Chapter 12

 • Chapter 12 - Codification (pdf)

Chapter 13

 • Chapter 13 - Additional Data (pdf)

Chapter 14

 • Chapter 14 - Photographic documentation (pdf)

Chapter 15

 • Chapter 15 - Maps and Drawings (pdf)
 • Section 15.1.1 - Project Overview Map (pdf)
 • Section 15.1.2 - Project definition and area of interest (pdf)
 • Section 15.1.2.1 - Project definition and area of interest (pdf)
 • Section 15.1.2.2 - Project definition and area of interest (pdf)
 • Section 15.1.3 - Alternatives Maps (pdf)
 • Section 15.1.3.1 - Alternative Routes Map (pdf)
 • Section 15.1.3.2 - Alternative Stations Map (pdf)
 • Section 15.1.4 - Geological & Geohazard Map (pdf)
 • Section 15.1.4.1 - Geological & Geohazard Map (pdf)
 • Section 15.1.4.2 - Geological & Geohazard Map (pdf)
 • Section 15.1.5 - Soil and water map (pdf)
 • Section 15.1.6 - Land uses and socioeconomic map (pdf)
 • Section 15.1.6.1 - Land uses and socioeconomic map (pdf)
 • Section 15.1.6.2 - Land uses and socioeconomic map (pdf)
 • Section 15.1.7 - Cultural heritage map (pdf)
 • Section 15.1.8 - Landscape and morphology map (pdf)
 • Section 15.1.9 - Protected areas and ecological sensitivities map (pdf)
 • Section 15.1.9.1 - Protected areas and ecological sensitivities map (pdf)
 • Section 15.1.9.2 - Protected areas and ecological sensitivities map (pdf)
 • Section 15.1.9.3 - Protected areas and ecological sensitivities map (pdf)
 • Section 15.1.9.4 - Protected areas and Official Forest Maps (pdf)