Πολιτική Αναφορών της εταιρείας IGI Poseidon

Η εταιρεία IGI Poseidon λειτουργεί ακολουθώντας υψηλά πρότυπα εργασίας, με σεβασμό για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες, τις περιουσίες και τις καλλιέργειες. Διασφαλίζει ίσες δυνατότητες υποβολής αναφορών για όσους το επιθυμούν, ώστε να βελτιώσει τις πρακτικές της και να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Ορισμός της Αναφοράς

Η Αναφορά μπορεί να είναι αίτημα, ερώτημα, παρατήρηση ή παράπονο για κάποια ενέργεια ή παράλειψη της Εταιρείας ή των συνεργατών της, στην διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Αναφορά μπορεί να υποβληθεί εύκολα, από οποιονδήποτε (άτομο ή ομάδα) πιστεύει ότι επηρεάστηκε δυσμενώς, με οποιονδήποτε τρόπο.

Διαδικασία Αναφορών

- Η εταιρεία επιβεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς.

- Η αναφορά διερευνάται σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.

- Εάν απαιτηθούν πρόσθετα δεδομένα, επικοινωνούμε μαζί σας.

- Η εταιρεία απαντά στην αναφορά.

- Ο/η ενδιαφερόμενος/η δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση από την εταιρεία εάν δεν ικανοποιείται από την απάντηση ή την επίλυση που προτείνεται.

- Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.igi-poseidon.com.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία τηρεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το Νόμο 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Φόρμα Υποβολής Αναφοράς

GR
EN

Please enter your contact information and grievance. This information will be dealt with according to the Personal Data Protection Statement at the end of the present form.Please note: if you wish to remain anonymous, please enter your comment or grievance in the box below without indicating any contact information.

* Mandatory field

The field is required!
The field is required!
Check that the information you provided is correct!
The field is required!
Check that the information you provided is correct!
The field is required!
The field is required!
Check that the information you provided is correct!
The field is required!
The field is required!
The field is required!
The field is required!
Check that the telephone number you provided is correct!
The field is required!
Check that the email you provided is correct!
The field is required!
Check that the information you provided is correct!
The field is required!
Check that the information you provided is correct!
Acceptable file types are .pdf, .txt, .doc, .docx files.
Maximum file size is 5MB.
The field is required!
The file's size must not be larger than 5MB. Acceptable file types are .pdf, .txt, .doc or .docx!
The field is required!
The field is required!
The field is required!
The field is required!
The field is required!
Missing fields
Unsuccessful form submission
Successful form submission
loader

Παρακαλούμε να καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και την υπόδειξη ή το παράπονό σας. Θα επεξεργαστούμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας φόρμας. Εάν επιθυμείτε, έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε την υπόδειξη ή το παράπονό σας ανώνυμα, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο παρακάτω και χωρίς να συμπληρώσετε καμία προσωπική σας πληροφορία.

* Υποχρεωτικό πεδίο

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
To πεδίο πρέπει να περιέχει μόνο νούμερα χωρίς κενά ή άλλους χαρακτήρες!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Παρακαλώ ελέγξτε το email σας!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά!
Αποδεκτά είναι τα αρχεία σε μορφές .pdf, .txt, .doc, .docx και μέχρι 5MB.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το μέγεθος του αρχείου πρέπει να είναι μικρότερο από 5MB και σε μορφή .pdf, .txt, .doc ή .docx!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό!
Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία με αστερίσκο
Ανεπιτυχής αποστολή φόρμας
Επιτυχής αποστολή φόρμας
loader
Στοιχεία επικοινωνίας
  • Email: [email protected].

  • Ταχυδρομείο: Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε., Λεωφόρος Μεσογείων 207, Αθήνα 115 25, Ελλάδα.
    Υπόψη : Ομάδα Διαχείρισης Αναφορών.

  • Τηλέφωνο: (+30) 210 72 565 68, ή 800 11 565 68.

  • SMS: (+30)6983 355 107.